Research – Företag

Hur utvärderar man egentligen en upplevelse? Svaret ges efter att ha tydliggjort syftet med marknadsaktiviteten.

Upplevelseinstitutet bistår gärna med att både formulera momentana effektmål likväl som långsiktiga varumärkesmål. Vi vill i möjligaste mån koppla samman målarbetet inom sponsring och upplevelsebaserad kommunikation med varumärkets övergripande mål. Att förstå vad som driver preferens för ett varumärke (ofta många olika variabler) är helt avgörande för att skapa goda effekter genom upplevelsemarknadsföring.

 

Momentana effektutvärderingar

Ett företag som aktiverar ett samhällsengagemang eller ett sponsorskap på en mötesplats (fysisk eller digital) och mot en avgränsad publik, vill skapa en positiv reaktion i målgruppen. Ett rimligt målarbete utgår från fyra olika mått:

Observation Företagets aktivitet måste uppmärksammas för att effekt ska uppstå
Gillande Företagets aktivitet måste uppskattas för att en positiv effekt ska uppstå
Intresse Företagets aktivitet måste väcka ett intresse för att en reaktion ska uppstå
Reaktion En utvärderingsbar effekt av aktiviteten kan vara ökat gillande eller intresse, ökad kunskap, eller vilja att agera på den information målgruppen har fått uppleva

Upplevelseinstitutet genomför varje år 100-tals studier för olika varumärken i samband med sponsring och evenemang. Vi genomför studier med publik och deltagare på de flesta stora idrotts- och musikevenemangen. Vi genomför även mer kampanjliknande studier i bredare mediemålgrupper.

Upplevelseinstitutets främsta styrka är bred erfarenhet av utvärderingsarbete inom upplevelser och en helt unikt referensbank som ger företag god förståelse för hur väl aktiviteterna fungerat i målgruppen.

 

Långsiktiga effektutvärderingar

I alla sponsorsamarbeten bör företag formulera både långsiktiga varumärkesmål och kortsiktiga aktiveringsmål. Ett sponsorskap har störst potential när bägge målen löper som en röd tråd i projektet och skapar en viktig balans i relationen till målgruppen.

De långsiktiga effekterna kan vara attitydförändringar eller associationseffekter, d v s vad målgruppen tycker om företaget och vilka värderingar de anser att företaget har. De företag som agerar kortsiktigt (försäljning eller sampling) uppnår sällan några effekter på varumärket genom sponsring, utan dessa mer trögrörliga effekter uppstår genom långsiktigt samarbete och goda intentioner.

Upplevelseinstitutet samarbetar med ett flertal företag i syfte att mäta långsiktiga effekter, vanligen i form av trackingstudier eller bredare varumärkesmätningar.

Upplevelseinstitutets främsta styrka är förståelsen för hur upplevelser kan påverka bilden av ett varumärke. I de fall företagen redan har löpande varumärkesundersökningar fungerar UI ofta som ett komplement, eftersom upplevelsestudier ställer krav på viss fördjupning för att synliggöra effekterna.

 

Målgruppen och Passionen

Målmedvetna företag brukar själva eller i samarbete med rättigheterna, eller andra partners, studera målgruppen och hur den konsumerar sina intressen. Genom segmenteringsstudier och analyser av passioner skapas insikter som hjälper företaget att stärka sin relation med målgruppen. Studierna genomförs ofta med urval från medlemsdatabaser eller genom respondentrekrytering bland publiken på ett evenemang. Det mest optimala är en kombination av kvantitativa såväl som kvalitativa studier, men eftersom kvalitativa studier ofta är resurskrävande har UI även utvecklat enklare analysmetoder. Dessa metoder utgår från en semikvalitativ ansats och ger oftast bra insikter och agerbara resultat.

Upplevelseinstitutet förstår upplevelser och utvärderar 10 000-tals individer varje år. Alla upplevelser kan sägas vara unika, men när vi har slagit samman data skapas ofta insikterna i de mönster som framträder i gränslandet mellan demografisk- och psykografisk profilering av målgruppen. 

Läs mer om vårt erbjudande för företag:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning