Research – Destinationer

Upplevelseinstitutet är marknadsledande i Sverige på att mäta evenemangsupplevelser. Vi grundar våra modeller i upplevelseforskningen och har verktyg för att mäta och utvärdera evenemang inom såväl idrott, musik, kultur som festivaler. Vi mäter årligen ca 30-40 av Sveriges största evenemang, men även flera av de mindre evenemangen.

Här är några av de tjänster som rättighetsinnehavare/arrangörer av evenemang kan ha nytta av:

 

Evenemangsundersökning

Evenemangsundersökningen hämtar in data/underlag med det primära syftet att förbättra/utveckla evenemangsupplevelsen för evenemangets målgrupp. Vad tyckte man om årets evenemang? Vilka delar är viktiga för det totala helhetsintrycket, samt inom vilka delar bör man göra insatser om man vill förbättra helhetsupplevelsen? Evenemangsundersökningen ger dig en överblick över hur målgruppen upplevde evenemanget, samt insikter om hur man kan förbättra och utveckla evenemanget. En evenemangsundersökning är också en möjlighet att få djupare kunskap om sin målgrupp i termer av demografi, psykografi, värderingar, relation till evenemanget, mm.

För evenemangets samarbetspartners är evenemangsundersökningen en möjlighet att mäta effekterna av sin närvaro på evenemanget, såsom erinran/kännedom, kontakt/relation på evenemanget, hur närvaron påverkar inställning och köpbenägenhet för produkter & tjänster, mm.

Upplevelseinstitutet kan genom vår unika upplevelsedatabas göra omvärldsanalyser för såväl evenemanget (styrkor och svagheter jämfört med andra evenemang) som för sponsorer och partners (varumärkets effekter jämfört med andra sponsorer/partners av samma sponsorkategori).

 

Varumärkesundersökning

Syftet med en varumärkesundersökning är att mäta hur evenemanget uppfattas i en särskild målgrupp (eller hela befolkningen). Informationen utgör ofta underlag för ett strategiarbete för varumärket. Efter genomförda insatser är det lämpligt med uppföljande mätning/-ar för att mäta eventuella varumärkesförflyttningar.

Vill man nå en ny målgrupp, bredda evenemanget eller kanske diversifiera evenemanget? I samtliga fall är det viktigt att veta hur målgruppen ser på varumärket.

 

Målgruppsundersökning

Målgruppsundersökningen syftar till att fördjupa kunskapen om sin målgrupp. Genom att känna sin målgrupp får man insikter som är värdefulla i utvecklingsarbetet av evenemanget, samt verktyg för att bättre rikta marknadsföringsinsatser, mm.

Målgruppsanalysen kan utvidgas till en segmenteringsanalys där olika segment av målgrupper identifieras och beskrivs genom karaktäristika. Segmenteringsanalysen ger underlag för hur de olika segmenten bäst nås i marknadsföring, samt som underlag för hur evenemanget kan utvecklas och innehålla delar som attraherar de olika segmenten (utöka antal lopp?).

 

SSI-undersökning (Sponsor Satisfaction Index)

En SSI-undersökning ger evenemanget/rättigheten underlag som syftar till att utveckla och förbättra samarbetet med sponsorer och partners. Hur kan relation och samarbete utvecklas? Var finns det brister och var man är riktigt stark jämfört med andra evenemang?

SSI-undersökningen kan med fördel kompletteras med en sambandsanalys för att förstå var insatser gör bäst verkan i syfte att stärka och utveckla sponsorsamarbetet. Unikt för SSI-studierna är möjligheten att jämföra prestationen med andra evenemang genom referensindex.

 

Turistekonomisk undersökning

Att evenemang är viktiga för regionen står utom alla tvivel. En turistekonomisk undersökning syftar till att kunna påvisa vad evenemanget betyder för regionen.

Den turistekonomiska undersökningen beräknar hur mycket turisterna omsätter (konsumtion) i samband med vistelsen, men kan också ge en rad andra nyckeltal såsom lokala arbetstillfällen, skatteintäkter, synen på regionen som turistdestination, mm.

Ett bra komplement är att mäta synen på evenemanget hos den lokala befolkningen vilket kan ge slutsatser kring effekter som lokal stolthet, framväxande kluster i näringslivet, integration, folkhälsa, mm.

 

Funktionärsundersökning/medarbetarundersökning

Så gott som alla evenemang behöver funktionärer som ser till att arrangemanget och evenemanget flyter som planerat. Det är vanligt att dessa funktionärer är frivilliga volontärer med passion för evenemanget. Funktionärerna är nyckelpersoner eftersom de kan ses som talespersoner för evenemanget under hela året. Det är viktigt att säkerställa att de har rätt förberedelse, information, kunskap och rätt känslor för evenemanget.

Läs mer om vårt erbjudande för destinationer:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning